Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.62% (5 lượt)
01
   1.11% (9 lượt)
02
   0.99% (8 lượt)
03
   0.99% (8 lượt)
04
   0.86% (7 lượt)
05
   0.37% (3 lượt)
06
   1.11% (9 lượt)
07
   0.99% (8 lượt)
08
   1.11% (9 lượt)
09
   1.11% (9 lượt)
10
   1.23% (10 lượt)
11
   0.74% (6 lượt)
12
   1.60% (13 lượt)
13
   0.74% (6 lượt)
14
   0.99% (8 lượt)
15
   1.36% (11 lượt)
16
   1.23% (10 lượt)
17
   0.86% (7 lượt)
18
   0.74% (6 lượt)
19
   1.11% (9 lượt)
20
   0.99% (8 lượt)
21
   1.23% (10 lượt)
22
   0.99% (8 lượt)
23
   0.74% (6 lượt)
24
   0.74% (6 lượt)
25
   0.99% (8 lượt)
26
   0.86% (7 lượt)
27
   0.49% (4 lượt)
28
   0.62% (5 lượt)
29
   1.48% (12 lượt)
30
   0.86% (7 lượt)
31
   0.49% (4 lượt)
32
   2.10% (17 lượt)
33
   1.36% (11 lượt)
34
   0.49% (4 lượt)
35
   0.74% (6 lượt)
36
   0.49% (4 lượt)
37
   1.23% (10 lượt)
38
   0.62% (5 lượt)
39
   1.11% (9 lượt)
40
   0.99% (8 lượt)
41
   1.48% (12 lượt)
42
   0.99% (8 lượt)
43
   0.99% (8 lượt)
44
   1.36% (11 lượt)
45
   0.99% (8 lượt)
46
   0.99% (8 lượt)
47
   0.49% (4 lượt)
48
   0.74% (6 lượt)
49
   1.60% (13 lượt)
50
   1.23% (10 lượt)
51
   0.37% (3 lượt)
52
   1.36% (11 lượt)
53
   1.11% (9 lượt)
54
   0.74% (6 lượt)
55
   1.11% (9 lượt)
56
   0.86% (7 lượt)
57
   1.11% (9 lượt)
58
   0.62% (5 lượt)
59
   1.98% (16 lượt)
60
   0.62% (5 lượt)
61
   1.36% (11 lượt)
62
   0.86% (7 lượt)
63
   0.99% (8 lượt)
64
   0.99% (8 lượt)
65
   0.99% (8 lượt)
66
   1.85% (15 lượt)
67
   0.74% (6 lượt)
68
   0.86% (7 lượt)
69
   1.23% (10 lượt)
70
   1.36% (11 lượt)
71
   0.62% (5 lượt)
72
   0.99% (8 lượt)
73
   0.62% (5 lượt)
74
   0.86% (7 lượt)
75
   1.23% (10 lượt)
76
   0.86% (7 lượt)
77
   0.86% (7 lượt)
78
   1.60% (13 lượt)
79
   1.36% (11 lượt)
80
   1.48% (12 lượt)
81
   0.86% (7 lượt)
82
   0.86% (7 lượt)
83
   0.99% (8 lượt)
84
   0.86% (7 lượt)
85
   0.99% (8 lượt)
86
   0.74% (6 lượt)
87
   0.62% (5 lượt)
88
   0.49% (4 lượt)
89
   1.60% (13 lượt)
90
   1.36% (11 lượt)
91
   0.62% (5 lượt)
92
   1.23% (10 lượt)
93
   0.62% (5 lượt)
94
   0.99% (8 lượt)
95
   0.74% (6 lượt)
96
   1.85% (15 lượt)
97
   0.49% (4 lượt)
98
   1.36% (11 lượt)
99
   0.74% (6 lượt)
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 24/06/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

59( 4 Lần ) Không tăng
79( 4 Lần )Tăng 1
01( 3 Lần )Tăng 1
32( 3 Lần ) Không tăng
08( 2 Lần ) Không tăng
12( 2 Lần )Tăng 1
23( 2 Lần ) Không tăng
33( 2 Lần )Tăng 1
34( 2 Lần )Tăng 2
36( 2 Lần ) Không tăng
43( 2 Lần ) Không tăng
49( 2 Lần ) Không tăng
50( 2 Lần )Tăng 2
55( 2 Lần ) Không tăng
62( 2 Lần )Tăng 1
64( 2 Lần ) Không tăng
65( 2 Lần ) Không tăng
75( 2 Lần )Tăng 2
96( 2 Lần )Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

32 ( 6 Lần )Giảm 1
49 ( 5 Lần )Giảm 1
61 ( 5 Lần )Tăng 1
79 ( 5 Lần )Tăng 1
02 ( 4 Lần )Giảm 1
55( 4 Lần ) Không tăng
59( 4 Lần )Giảm 1
66( 4 Lần ) Không tăng
72( 4 Lần )Giảm 1
89( 4 Lần ) Không tăng
95( 4 Lần )Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

01 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
79 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
12 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

27      ( 20 ngày )
00      ( 13 ngày )
31      ( 13 ngày )
48      ( 11 ngày )
60      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
9 Lần0
06 Lần4
6 Lần3
18 Lần1
7 Lần1
210 Lần4
11 Lần2
37 Lần0
7 Lần1
48 Lần4
10 Lần1
510 Lần1
9 Lần2
611 Lần1
12 Lần3
75 Lần1
5 Lần1
83 Lần1
5 Lần4
913 Lần3